Producentansvar

Producentansvar för trä

I Sverige är trä inkluderat i förpackningsförordningen. Uttjänta träförpackningar kan materialåtervinnas eller brännas med energiutvinning.

Producentansvar
En svensk Förordning om producentansvar för förpackningar utfärdades den 28 augusti 2014. Denna gäller tills vidare.  Där sägs  i 22 § I fråga om förpackningsavfall av trä är målet att materialutnyttjandegraden ska vara minst 15 procent.

Förslag till reviderat Förpackningsdirektiv Det pågår arbete med förändringar i regelverket kring förpackningar och Kommissionen har presenterat förslag till förändringar av Förpackningsdirektivet. Senast i slutet av 2030 föreslås att  minst 80% av allt förpackningsavfall förberedas för återanvändning och och materialåtervinning. Materialspecifika mål kommer gradvis att öka och för trä är målet minst 50% i slutet av 2020, minst 65% i slutet av 2025 och minst 80% i slutet av 2030.

Läs förordningen här: Förordning om producentansvar