Timmerförordningen

Timmerförordningen

EU tillämpar sedan 2003 en handlingsplan för att motverka olaglig skogsavverkning och därtill kopplad handel. Den 7 november 2010 trädde timmerförordningen i kraft - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden.  EU-förordningen ska tillämpas från och med den 3 mars 2013.

Syftet med timmerförordningen är att det ska vara förbjudet för verksamhetsutövare att på EU:s inre marknad släppa ut timmer från olaglig avverkning eller trävaror som härrör från sådant timmer. Med verksamhetsutövare avses framför allt skogsägare och importer. Olaglig avverkning avser den lagstiftningen i det land där timret avverkas. Ett system för tillbörlig aktsamhet införs för verksamhetsutövare vilket innebär att de ska tillhandahålla viss typ av information, analysera och bedöma risken för olaglig avverkat timmer eller trävaror som härrör från sådant timmer samt i vissa fall vidta ett riskreducerande förfarande. En handlare i leveranskedjan ska vara skyldig att lämna grundläggande information om sin leverantör och köpare för att möjliggöra spårning av timmer och trävaror.

Från EU har det nu kommit en ny version av Guidance document till timmerförordningen. (kalla den guidance document EUTR)

Information på olika språk kommer senare att finnas under denna länk.

http://ec.europa.eu/environment/eutr2013/

Skogsstyrelsen har tagit fram  faktablad  angående timmerförordningen – för skogsägare, importörer och köpare. Nedan finns också en länk till vanligt förekommande frågor och svar. (Kalla dem Faktablad skogsägare, Faktablad importörer, Faktablad köpare)

http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Lagen/Timmerforordningen/FAQ/

 

C13011 Annex I-EUTR Guidance doc. DG ENV updated

Faktablad 1 skogsägare

Faktablad 2 importör

Faktablad 3 köpare

EUTR

EUTR Förpackningar

Nationella bestämmelser

CEI-Bois har utarbetat en sammanfattning av timmerförordningen med vägledning för riskbedömning för den träbearbetande industrin.

Sammanfattning

Länk till beslutsträd för implementering av timmerförordningen: www.cepi.org/eutimber

Även FEFPEB har tagit fram en översikt över timmerförordningen samt svar på vanligt förekommande frågeställningar.

FEFPEB overview

FEFPEB FAQ